Iš Kabelių krašto kilę, jame ir svetur gyvenantys šio krašto puoselėtojai siekia sutelkti iniciatyvių žmonių Sambūrį, kuris padėtų puoselėti krikščioniškąsias tradicijas, išsaugoti Kabelių krašto gamtą, jo kaimus,  istorinį, kultūrinį krašto palikimą ir lietuvių tautos paveldą. 

Sambūrio iniciatoriai maloniai kviečia visus norinčius prisidėti prie šios iniciatyvos, teikti pasiūlymus bei pastabas deklaracijos projektui, kurią artimiausiu metus bus kviečiama iškilmingai pasirašyti ir pradėti krašto gaivinimo veiklą.

KABELIŲ KRAŠTO SAMBŪRIO
DEKLARACIJA

(Projektas)

Jausdami moralinę atsakomybę už Lietuvos ir savo krašto istorinį bei kultūrinį palikimą, jo išsaugojimą ir perdavimą ateinančioms kartoms;

Atiduodami pagarbą Kabelių krašto šviesuoliams, Kabelių pogrindžio kunigų seminarijos dėstytojams ir seminaristams, puoselėjusiems lietuvybę ir krikščioniškąją kultūrą;

Prisimindami pareigą padėti Kabelių krašte gyvenantiems ir svetur išvykusiems kraštiečiams puoselėti unikalią krašto gamtą ir kultūrą, papročius bei tradicijas;

Siekdami padėti Kabelių krašto bendruomenėms stiprinti bendruomeniškumo ryšius, tarpusavio pagalbą, pagarbą ir pasitikėjimą;

Tvirtai tikėdami, jog žmonių bendrystės, solidarumo ir krikščioniškosios vilties vienijami galime veikti kartu ir siekti bendrų tikslų,

SKELBIAME ŠIĄ DEKLARACIJĄ:

  • Kabelių kraštas, jo unikali gamta, istorinė praeitis, čia gyvenusių ir gyvenančių žmonių šnekta, kultūra, papročiai ir tradicijos turi būti saugomi, puoselėjami ir vystomi vardan šio krašto žmonių atminties ir ateities kartų;
  • Vadovaujami Kabelių parapijos Klebono pirmiausiai sieksime restauruoti ir atgaivinti Kabelių bažnyčiai priklausančią kleboniją, joje įrengti piligrimų centrą, kuriame vietos rastų Kabelių krašto bažnytinis paveldas, Kabelių pogrindžio kunigų seminarijos ir jos dėstytojo Lietuvos Helsinkio grupės steigėjo kunigo Krolio Garucko ir kunigystės šventinimus šios seminarijos klierikams teikusio Vilniaus vyskupo Julijono Steponavičiaus, dėstytojo kunigo Jono Lauriūno, buvusių seminaristųbei kitų lietuvių visuomenės švietėjų ir lietuvybės puoselėtojų darbų atminimas. Sieksime, kad dirbantieji krašto gyventojai 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio skirtų bažnyčios pastatų išlaikymui ir priežiūrai, Bažnyčios veiklos palaikymui;
  • Kultūrinės bendruomenės – menininkų, rašytojų, muzikų – įtraukimui į Kabelių bendruomenės gyvenimą skirsime ypatingą dėmesį. Manome, kad tai galėtų būti ir viena Piligrimų centro veiklos ašių;
  • Lietuvos laisvės kovos yra neatsiejama šio krašto istorijos dalis. Puoselėsime istorinę atmintį, įkvėpimo semdamiesi iš Pietų Lietuvos partizanų vado ir Laisvės kovotojo Karžygio Juozo Vitkaus – Kazimieraičio veiklos ir asmenybės;
  • Kabeliuose nebėra mokyklos, todėl krašto bendruomenės labui visomis išgalėmis sieksime pasitelkti Varėnos krašto ir kitų regionų mokytojų sumanumą garsinant Kabelių kraštą, šio krašto žmonių pasiekimus, rengiant moksleiviams kūrybines parodas ir koncertus Kabeliuose, garsinant šį kraštą, kaupiant ir platinant informaciją apie jį internetiniuose tinklapiuose bei kitose elektroninės komunikacijos priemonėse. Sutelktomis jėgomis sieksime, kad susidarius palankioms aplinkybėms Kabeliuose vėl būtų atkurta bent pradinių klasių mokykla;
  • Žmonių bendrystė ir pasitikėjimo kultūra yra svarbiausias visuomenės kūrybos pamatas.

Tad kviečiame visus kraštiečius, įsirašyti, vienytis ir burtis į Kabelių krašto sambūrį, įnešti dalelę savo kūrybos minčių ir vilties Kabelių krašto atgimimo ir klestėjimo labui, kad Kabeliai, ir vėl taptų pastebimu kultūros ir dvasios puoselėjimo židiniu.

TOLIAU APIE INICIATYVINĖS GRUPĖS NARIUS